Doanh số bán nhà của Hoa Kỳ giảm: Các nhà lãnh đạo ngành bình luận về điều gì sẽ tiếp diễn