[ĐỘC QUYỀN] Các nhà điều hành chủ chốt của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ nhận 77 khoản thanh toán tiền bản quyền bí mật