Đồng eNaira bắt buộc đầu tiên của Phi Châu gặp một thất bại nặng nề

Đồng eNaira của Nigeria được đưa vào sử dụng đại chúng ở một mức thấp đáng thất vọng’