Du khách ngoại quốc cố gắng bay về nhà phải thất vọng tại phi trường ở Nam Phi