Đức quốc hữu hóa đại tập đoàn khí đốt để ngăn chặn sự sụp đổ của ngành năng lượng