Quyền lực khẩn cấp COVID-19, Thỏa thuận Mới Xanh mở đường cho cuộc ‘Đại Tái Thiết’ của chế độ chuyên chế