Bức tranh ‘Cơn thịnh nộ của Achilles,’ sức mạnh của sự kiềm chế