ESG có đang nổi lên như một CRT tiếp theo trong hoạt động chính trị xung quanh cuộc bầu cử?