Frontier gửi thông tin cập nhật tới 750,000 khách hàng bị tấn công dữ liệu

Trong đợt xâm nhập này, các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, điểm tín dụng, và số an sinh xã hội đã bị đánh cắp.