Gan Jing World tổ chức cuộc thi ảnh lần đầu tiên dành cho Ngày Từ Phụ, nhận được nhiều ảnh dự thi cảm động