Gặp dị tượng ‘Huỳnh Hoặc thủ tâm,’ cách ứng phó khác nhau có thể dẫn đến những kết quả khác nhau