General Motors tài trợ cho những nỗ lực chuyển đổi giới tính trong lớp học của trẻ em