Georgia: Thẩm phán cho phép bỏ phiếu sớm trong vòng bầu cử bổ sung vào Thượng viện