Georgia: Thẩm phán gia hạn bỏ phiếu sớm; không có tranh luận trong vòng bầu cử bổ sung