Georgia: TNS Lindsey Graham vận động cho ông Walker trước vòng bổ sung chống lại ông Warnock