Bà Tshibaka và bà Murkowski tiến đến vòng bỏ phiếu xếp hạng cuối cùng ở Alaska