Giám đốc CDC thừa nhận những người đã chích ngừa có thể truyền COVID-19 cho người khác