Goldman Sachs: Trí tuệ nhân tạo có thể tự động hóa 2/3 tổng số ngành nghề của người Mỹ