GOP giành được nhiều hơn Đảng Dân Chủ 3 triệu phiếu nhưng không phải ở những nơi quan trọng nhất