Hạn hán nghiêm trọng làm tăng thêm nỗi lo về an ninh lương thực