Hiệp hội giáo viên Portland đề nghị tự học vào các ngày thứ sáu