Hồ sơ: Chiến dịch tranh cử của TT Biden đang giữ hơn 141 triệu USD tiền mặt

Trong tháng Tư, FF PAC, đồng minh hàng đầu của chiến dịch này, đã thu được 10 triệu USD từ Future Forward Action USA.