Hồ sơ Twitter: Chiến dịch ‘chống thông tin giả’ do chính phủ tài trợ đã gắn cảnh báo người Mỹ là kẻ phát tán ngoại quốc