Hoa Kỳ: 50 thống đốc phản đối kế hoạch liên bang nhằm thuyên chuyển các đơn vị Vệ binh Quốc gia

Thống đốc của tất cả 50 tiểu bang nói rằng họ phản đối biện pháp thuyên chuyển các đơn vị này sang Lực lượng Không gian.