Các chiến lược gia Hoa Kỳ: Người ủng hộ Đảng Cộng Hòa chưa nên vội mừng vì kết quả thăm dò Gallup