Hoa Kỳ: Các cuộc tranh cử vào hội đồng trường học địa phương thu hút sự quan tâm và tài trợ