Hoa Kỳ: Các giao dịch mua nhà của nhà đầu tư giảm theo xu hướng của thị trường nhà trên toàn quốc