Hoa Kỳ: Các nền tảng mạng xã hội lớn nằm trong danh sách các nhóm tạo thuận lợi cho nạn bóc lột tình dục