Các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ cho biết họ sẽ cứu Chủ tịch Johnson khỏi nỗ lực truất phế của Dân biểu Greene

‘Nếu bà ấy đưa ra kiến nghị, thì sẽ không thành công.’