Hoa Kỳ: Các quan chức tiết lộ nguyên nhân gây ra tiếng ồn giống như tiếng nổ trên khắp khu vực thủ đô Hoa Thịnh Đốn