Hoa Kỳ: Ngành kinh doanh nhà hàng dự đoán tăng trưởng chậm hơn trong năm 2022