Hoa Kỳ: Tất cả các tiểu bang sống nhờ dòng sông Colorado đều đồng ý cắt giảm đáng kể lượng nước sử dụng