California dỡ bỏ các quy định bắt buộc về COVID đối với các cơ sở và nhà cung cấp dịch vụ y tế