Hoa Kỳ: Tiểu bang có tỷ lệ chích ngừa cao nhất bị tấn công bởi luồng sóng virus dâng cao