Học giả: Làn sóng di cư khỏi Hồng Kông vẫn sẽ tiếp tục trong vài năm tới