Hội nghị CPAC sắp tới sẽ tập trung vào ‘Bảo vệ Hoa Kỳ ngay bây giờ’