Đảng Cộng Hòa, hãy đừng để ông Soros toại nguyện vào năm 2024!