Hơn 2,000 nhà tuyển dụng ký cam kết chống chủ nghĩa thức tỉnh