Hungary, Serbia lập kế hoạch chung xây dựng đường ống dẫn dầu của Nga tới Belgrade