J.D. Vance: Ứng viên được cựu TT Trump ủng hộ đã thắng bầu cử sơ bộ ghế Thượng viện tiểu bang Ohio