Kết quả thăm dò ​​của Gallup: Người Mỹ cho rằng chính phủ là vấn đề số một hiện nay