Khán giả Berkeley: Shen Yun thể hiện ‘Những giá trị tinh thần và nhân văn sâu sắc’