Khoa học gia phát hiện ra Omicron lo ngại về tốc độ đột biến bất thường