Không có cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Nam Hàn không dự Thế vận hội Olympics