Không gì dễ bán hơn nỗi sợ: Đại dịch đáng giá bao nhiêu?