Khủng hoảng cầm quyền, Trung Quốc lập ra các ‘văn phòng động viên quốc phòng’ định hướng chiến tranh trên toàn quốc