Kỳ 11: Long tộc thời Trần – Truyền kỳ về những vị vua đắc Đạo