Trần Nhân Tông (P3): Giai thoại tu hành và những vần thơ bất tử