Kỳ vọng lạm phát dài hạn đạt mức cao nhất trong vòng 12 năm ở Hoa Kỳ