Lần đầu tiên Hoa Kỳ bồi thường cho những người bị tổn thương do vaccine COVID-19